דוע אל הנומא

Chuck Mosely1990Group
 
 םשב הקהל ,הינרופילקמ םיאקיזומ ,סירומ קיימו ןוטגני'תרוו דייו ,דלוג יליב ,ןידרוב "יפאפ" קיימ ודסיי 1981-ב
 אורקל ולחה םה .ףעוה סירומ "The man " קיימו ,םוטוב ידורב ןוטגני'תרוו דייו ףלחוה רתוי רחואמ הנש .ןאמ ונ 'תייפ
 .רומ ונ 'תייפ םמצעל 
 
 התואבו ,ילסומ קא'צ 1983-ב ףרטצה ,באל ינטרוק התייה ןהמ תחא ,תורמזו םירמז לש הכורא הרוש ופילחהש ירחא
 הליבוהו ,1984-ב הטלקוה םיריש העברא םע ומד תטסק .ןאוב קראמ תא ףילחה רשא ,ןיטרמ םי'ג ףרטצה םג הנש
 .םדרומ םיטילקתה תרבח ידי לע ץפוהש "We Care Alot" ,בכרהה לש הרוכבה םובלא תטלקהל 
 
 
"Introduce Yourself“ ,ינשה םובלאה אצי 1987-בו ,שאלס םיטילקתה תרבחב הקהלה המתחוה הנש ךות 
 תרושקתב תונגרפמ תורוקיב הברה הקהלל איבה םובלאה תאיצי תובקעב אבש יביסנטניאה תועפוהה בוביס
 ותלוכי ,ולש םימזגומה הייתשה ילגרה לשב ,ילסומ קא'צ רמזה ףעוה ,תועפוהה בוביס םותב דימ ךא ,תיפוריאה
 .הקהלה ירבח ראש םע ויתובירמו תלבגומה תילוקה 
 
 
 ילסומ לש ופילחמ רותב ןיטרמ םי'ג טסירטיגה י"ע עצוה ,לגנאב רמ ,הינרופילקמ הקהל דוע לש הנלוס ,ןוטאפ קיימ
 וחנז ותוא רשא ןונגס ,רקיעב לאטמ יריש ללכ רשא ומד ,לגנאב רמ לש ומדה תא עמש ןיטרמש רחאל ,רמזה תדמעב
 רשא םירישל םילימ בתכ םייעובש ךותו ,1989 ראוניב רומ ונ 'תייפב ימשר רבחל ךפה ןוטאפ .ןמזמ לגנאב רמ ירבח
 .”The Real Thing“ ארקנו רתוי רחואמ הנש יצח אצי רשא ,םהלש אבה קסידל הבתכ רומ ונ 'תייפ 
 
 
 ינוידטציאו תומלואב תועפוהב ,הרצק הפוקת ךשמל הקילאטמ תא הממיח הקהלהו ,תיתרוקיב החלצהל הכז םובלאה
 פילקה לש MTV לש םירידת םירודישל תודות ךא ,יאקירמאה קושב החילצה שממ אל הקהלה ,1990 ראוני דע .קנע
 בוהאל וליחתה ב"הראב םג ,(םימל ץוחמ גד ץפקמ הב רשא הרצקה הנצסה לשב ילילש סחיל םג הכזש ) קיפא רישל
 ”The Real Thing“ תא תונקלו 
 
 ןיב ,הקילאטמו םינשושו םיבור תוקהל ירבח .1990 תנשב אצי "Falling To Pieces“ רישל ,חילצמ פילק ואדיו דוע
 תיירוגטקב ימארג סרפל תדמעומ התייה הקהלה ןכו ןהילע תובוהאה תוקהלהמ תחאכ רומ ונ 'תייפ תא ונייצ ,רתיה
 .םיקתוע ןויליממ רתוי "The Real Thing“ רכמ הנשה ףוס דע .דבכה קורה 
 
 
 םיריש 2 םג ללכו , ""Lvie At Brixton ארקנ רשא ,היח העפוהב םובלא הינטירבב אצי ,םובלאה תחלצה תובקעב
 לכב העיפוה הקהלה .םלועה לכב הצפוה העפוה התוא לש ואדיו תטסק .םובלא םושב ןכל םדוק וררחוש אל רשא
 דחוימה םנונגס לשב ,םיגוסה לכמ להק וכשמ םהיתועפוהו תירקיעה היצקרטאה רותב ,םילודג תומלואב ,םלועה
 .ןוטאפ לש תערפומ םיתעלהו הרזומה תוגהנתההו 
 
 
 ,ןידרובלו ,הקהלב האלמ הרשמב רבחכ רוציל ןמז רתוי ןוטאפל היה ,”Angel Dust“ ,יעיברה םמובלא תאצ תארקל
 תא רוציל םתלוכיב ןוחטב רתוי היה ,םדוקה םובלאה לש תררחסמה תירחסמה החלצהה תובקעב ,םוטובו דלוג
 ,תכלוה הקהלה וילא רשא ילקיזומה ןוויכל רשקב ןקפס תויהל ןיטרמ םי'ג לחה ,ןמז ותואב .תושעל וצר םהש םובלאה
 לע דחוימב ועיפשה אל ותניגנו ןיטרמ ,רבד לש ופוסב .רסחה תא אלמל ץלאנ דלוג יליבו ,תורזחמ תופוכת זירבהל לחהו
 ,םובלאה ררחושש רחאל ,1992 ץיקב .ןיטרמ בתכ ותוא רשא , " ”Jizzlobber רישה לע רשאמ ץוח ,”Angel Dust“
 רישה םילגניס רותב ואצי וירחאל .וידרבו VTM-ב תודבכנ תועמשהל הכז רשא ,סיסיירק ףיילדימ ןושארה לגניסה אצי
 A Victory“ רישה ןכו ,(צ"לגלג לש רושעה דעצמב 28 םוקמל עיגה) לארשיבו הפוריאב קנע טיהלל היה רשא ,יזיא
 .”Small 
 
 
 םאת אל אוהש ללגב ילוא ,VTM-ב תועמשהל הכז אל ,יטסטנפ פילק ול היה םגו ,ןייוצמ ריש םג היהש תורמלש ,רישה
 לוכיעל םילק םיריש עימשהל םיבהוא ב"הראבש ללגב םג ילואו ,יאקירמאה רוביצה יניעב הקהלה לש תימדתה תא
 ,הנשה לש לודגה תועפוהה בוביסמ קלח התייה רומ ונ 'תייפ .תולקב תמייוסמ תילקיזומ הירוגטקב םצבשל ןתינשו
 תועפוה בוביס ותואב ולביקש רחאל .הקילאטמו םינשושו םיבור קורה תוצלפמ ,תוירקיעה תוקהלל םומיח תעפוהכ
 םינטק תומלואב ,םלועה יבחרב תועפוה בוביסל האצי הקהלה ,תוירקיעה תוקהלה לש להקה דצמ תומימח תובוגת
 .תירקיעה העפוהכו רתוי 
 
 
.םיקתוע ןוילימל לעמ רכמ ךא ,ב"הראב דחוימב הלודג החלצהל הכז אל םובלאה ,קיפא רישה תפוקתל האוושהב 
.הינטירבב דחוימב ,רתוי הברה הלודג החלצה היה ,”Angel Dust“ הילרטסואבו הפוריאב תאז תמועל 
 
 
.1993 רבמבונב רטופ אוה ןכאו ,בוזעל בייח ןיטרמ םי'גש וטילחה הקהלה ירבח ,1993-ב תועפוהה בוביס םתש רחאל 
 לש טסירטיגה לש ויתוריש תא הרכש הקהלה ,"םייחה לכל שפיט ,דחא םויל ךלמ" :אבה םובלאה תטלקה ליבשב
 רטופתיה תוטלקהה םותב דימ ךא .סנאורפס יירט םשב רשכומ רוחב ,לגנאב רמ ןוטאפ קיימ לש היינשה ותקהל
 ךורא ימלוע תועפוה בוביסל בייחתהל םיכסה אל אוהש הנעט הקהלה :תובר ותביזעל תואסריגה .הקהלהמ סנאורפס
 תויהל דעוי אל אוה אליממשו ,םיאתה אלש רחאמ ותוא הרטיפ הקהלהש ןעוט סנאורפס תאז תמועלו ,שיתמו
 הקהלה לש (המב דבוע) רניילקבה רבעשל ,הטנמ ןיד היה סנאורפס לש ופילחמ .הקהלה לש ,העידיה ה-ב ,טסירטיגה
 .HUD תקהל טסירטיגו 
 
 
 ,ונממ םילגניסכ וררחוש Evidence ומכ םייסחי םיטיהלו ,ילרטסואה דעצמב ןושארה םוקמל עיגה קסידהש תורמל
 .ומויקמ ירמגל טעמכ ומלעתה ב"הראב 
 יאקירמאה VTM ןיידע ךא ,לודג ירחסמ לאיצנטופ םע ולא לכ ,וררחוש טשוקירלו ביירג הד ןיגיד ,סנדיבאל םיפילק
 .םמויקמ ירמגל םלעתה 
 תאז תורמל ךא ,ןנכות רשא בוביס דוע לטבל הקהלל המרג תועפוהה בוביסל יטירבה להקה לש תדהואמ תוחפ הבוגת
 םבכרהב ,אבה םובלאה תא הרהמב טילקהלו םוטנמומה תא לצנל ולכוי םה תעכש הרמאו תימיטפוא הראשנ הקהלה
 .דחיב ןייוצמ דבע (ונעט םה ךכ) רשא יחכונה 
 המרניסב ןכו ,םישנא יפלא ינפל הפיח לביטספב דואמ הבר החלצהב העיפוה הקהלה 95 לש תועפוהה בוביס ךלהמב
 .תצצופמו תחלצומ העפוה דוע ,ביבא לתב 
 
 
 ירבח לש םיברה םיידדצה םהיקוסיע לשב רקיעב ,תורידת ועמשנ הקהלה לש הקוריפ לע תועומש תואבה םייתנשב
 אצי ןידרוב קיימ ,ולוס ימובלא 2 טילקה ןכו ,לגנאב רמ םע תועפוה בוביסל אציו קסיד טילקה ןוטאפ קיימ :הקהלה
 .ןיט לאיריפמיא ותקהל םע קסיד איצוה םוטוב ידורו ןרובסוא יזוא לש הקהלה םע תועפוה בוביסל 
 
 
 ןייוצמ דבע הטנמ ןיד" :ךכ לע רמאל דלוג יליבל היהש המ הזו ,שדח הרטיג ןגנ אוצמל הכירצ התייה הקהלה םעפ בוש
 ".םיאתמ וניא אוהש וניאר בותכל ונלחתהשכ ךא ,תועפוה בוביסב 
.ספאלוק סמטסיס תקהלב רבעשלו דלוג יליב לש רבח ,ןוסדוה ןו'ג טסירטיגה לע הרשפתיה הקהלה 
 וט זשא ומכ םיחילצמ םילגניס ואצי ונממו ,97-ב ררחוש , "הנשה לש םובלאה" ,הקהלה לש ישישה ןפלואה םובלא
 .'צרספירטס ,תינורטקלא הקיזומ לש םיסנאוינה רוטעו אלפנה רישהו וראס ףוא פאק טסל ,זשא 
 בושו הפיחב תונייוצמ תועפוה 2 דועל ,97 ץיקב לארשיל עיגה םעפ בושש ,חלצומ ימלוע תועפוה בוביס התשע הקהלה
 .המרניסב םעפ 
 
 
.הקהלה דיתעל רשקב דימתמ תוינשקע ויה םעפה רשא תועומש ולעו וצצ םעפ בוש 98-ב 
 ,תוירופו תוכורא הנש 15 ירחא" :טנרטניאה תליהקלו תונותיעל האבה העדוהה תא דלוג יליב ררחיש לירפאב 19-ב
 .קרפתת...איהש ךכב הקוריפ לע תועומשה תא םיזהל רומ ונ 'תייפ תקהל הטילחה 
 ץוח ,םרוג ףא יפלכ המישאמ עבצא תיינפה אלו םיכולכיל אל ,תומשאה ויהי אל ,תינויווישו תידדה איה הטלחהה
 ".הז תא ליחתה יפאפ" :תחא תילמיס הרהצה רשאמ 
.םהלש םירחאה םיטקייורפב ןמז רתוי עיקשהלו תוניצרב רתוי קסעתהל הירבחל רשפאי הקהלה קוריפ ,ךכל רבעמ 
".םינשה ךשמב הקהלב וקבדו וכמת רשא ונצירעמל תודוהל וננוצרב ,ףוסבלו 
 
 
.לירפאב 7-ב ,לגוטרופ ,ןובסילב התייה רומ ונ 'תייפ לש הנורחאה העפוהה 
PattonGroup '97

 

Omri Grinberg י"ע םגרות


-ל הרזחב
[ Main Page ]


© 1997-2007, fnm.com